GLASBENA PRIPRAVNICA

Pogoji za vključitev:

Starost učencev je 6 let (učenci 1. razreda osnovne šole). Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut.

Razvrščanje otrok v program glasbene pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti. Program glasbene pripravnice traja 1 leto.

Učenci se po zaključku programa glasbena pripravnica vključijo v program glasba na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

Cilji vzgoje in izobraževanja:

  • odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
  • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
  • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
  • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
  • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi

Učenci pojejo, oblikujejo pevsko izreko in dihanje, ritmično izrekajo, igrajo na glasbila, rajajo, izvajajo, slušno prepoznavajo in likovno zapisujejo, nastopajo.

Se navajajo k doživljajskemu in zbranemu poslušanju glasbe, spoznavajo glasbeno literaturo (otroške ljudske in umetne pesmi, skladbe za različne instrumente, glasbene pravljice in drugo primerno glasbeno literaturo).

Ustvarjajo pevske in instrumentalne izmišljarije, ob petju in poslušanju se ustvarjalno izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem, eksperimentirajo z zvočnimi barvami.

Razlikujejo med ritmom in mero, osvajajo glasbene pojme, razvijajo likovne zapise glasbenih vsebin, spoznajo instrumente, ki se jih lahko učijo na glasbeni šoli, ob pozornem poslušanju prepoznavajo izvajalce in posamezne glasbene elemente.