PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Pogoji za vključitev:

Starost učencev je 5 let. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut.

Razvrščanje otrok v program predšolske glasbene vzgoje poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja:

Učenci se po zaključku program predšolska glasbena vzgoja lahko vključijo v program glasbena pripravnica.

Cilji vzgoje in izobraževanja:

  • odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
  • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
  • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije.

Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da petletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. Skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, oblikuje odnos do glasbe in umetnosti sploh.

Učenci pojejo, oblikujejo pevsko izreko in dihanje, ritmično izrekajo, igrajo na glasbila, rajajo, nastopajo.

Se navajajo k doživljajskemu in zbranemu poslušanju glasbe, spoznavajo glasbeno literaturo (otroške ljudske in umetne pesmi, skladbe za različne instrumente, glasbene pravljice in drugo primerno glasbeno literaturo).

Ustvarjajo pevske in instrumentalne izmišljarije, ob petju in poslušanju se ustvarjalno izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem, eksperimentirajo z zvočnimi barvami.

Določajo smer zvoka, spoznavajo lastnosti tona, usvajajo glasbene pojme, ob pozornem poslušanju otroških pesmi, instrumentalnih skladb in glasbenih pravljic prepoznavajo izvajalce in posamezne glasbene elemente.